Header

Derde Nieuwsbrief Augustus 2021

 

Beste deelnemers aan de aanstaande ledenvergadering van 5 september.

We richten ons tot bovenstaande leden. Andere leden, aspirant-leden en belangstellenden gelieve deze nieuwsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Onze penningmeester Robbert heeft, door omstandigheden, een overzicht gemaakt waarin de agenda en de agendapunten zijn weergegeven. Onze complimenten voor dit extra werk dat hij op zijn schouders heeft genomen. In dit overzicht vinden jullie dus de punten terug die op 5 september aan de orde komen. Mocht jullie nog een toevoeging hebben dan kunnen jullie deze altijd nog voor de vergadering aan ons doorgeven.

De vergadering begint op om 12.00 uur. In verband met een strakke planning verzoeken wij jullie tijdig aanwezig te zijn. Wij hopen jullie op 5 september te ontmoeten in La Selva del Camp.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Club Tarragona

 

Ferdi Michels
Voorzitter  

---

Contributie

In de vorige nieuwsbrief en in de stukken van de Algemene Ledenvergadering hieronder wordt gevraagd om de contributie per bank over te maken. Anneke en Jan Maussen deden dat direct (inclusief de lunchkosten) en Tonny en Nico Hollestein kwamen op een eervolle tweede plaats. Al eerder en vóór het openen van de bankrekening hadden 16 leden hun contributie al contant voldaan.

Dank aan allen hierboven aan hen die nu hun contributie overmaken naar de BBVA rekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208 op naam van de penningmeester Robbert Faber.

---

Algemene Leden Vergadering

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al informatie gekregen. In deze derde nieuwsbrief wat aanvullingen (in de agenda hieronder vetgedrukt) . 

Bij aanvang van de ledenvergadering hebben we alles ook op papier. 

Zie voor de locatie van de vergadering in Restaurant Ermita Paret Delgada de agenda op onze website Algemene Leden Vergadering – Nederlandse Club Tarragona (nctarragona.com)

Formule 1 liefhebbers kunnen mee-eten want zonder Max na te doen ben je in minder dan een half uur van het restaurant weer in Salou, om maar een plaats te noemen.

Over mee-eten gesproken. Heb je dat al doorgegeven aan Leny?

---

Agenda van de  Algemene Leden Vergadering

 

• Opening door voorzitter

• Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

• Activiteiten: in afgelopen periode en gepland

• Financiën

• Nieuwe leden

• Voorstellen kandidaat bestuursleden

• Verkiezing nieuwe bestuursleden

• Herbenoeming overige bestuursleden

• Rondvraag

• Sluiting door voorzitter

 

---

Notulen Algemene ledenvergadering 2019

Opening

Voorzitter Ferdi Michels opent voor de eerste maal in zijn functie als voorzitter de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hij begint met het trieste nieuws van het overlijden van Thea Horstman, Joop Leeuwenkamp en de dochter van Ella van Rijckevorsel en verzoekt een minuut stilte in acht te willen nemen, ter nagedachtenis. Er zijn rouwbrieven verstuurd naar de nabestaanden en voormalig voorzitter Bart van Dijk heeft de NCT vertegenwoordigd bij de uitvaart van Thea. 

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar is meegestuurd met de Agenda. Ferdi refereert nog even aan Koningsdag, dat we dit jaar mochten vieren in de prachtige tuin van Robbert en Martieneke, waar we heel erg van genoten hebben, ondanks de geringe opkomst, o.a. veroorzaakt door de ligging in Cunit, in het noorden van de provincie, wat voor een aantal leden te ver weg bleek te zijn en voor een paar anderen lastig te vinden. In de toekomst zullen we er weer voor proberen te zorgen dat de belangrijke evenementen centraal gelegen zijn.

In het overzicht van de geplande activiteiten vindt u de plannen vanaf 1 september. Ideeën van leden voor activiteiten zijn altijd welkom. Zo ook voor de viering van ons 10-jarig bestaan, dat gehouden zal worden op 22 maart a.s. tegelijk met de calçotada. Suggesties voor locatie, eventueel betaalbare artiesten, etc. 

Financiën

Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.

Wel wordt er verzocht extra consumpties bij een evenement waar een meerprijs aan vast hangt direct af te rekenen of later bij de penningmeester. 

Loterijen

Ank licht toe dat de opbrengst van de loterijen in de vorm van producten naar Caritas gaat. 

Kosten van absentie

Lonneke legt uit dat er kosten worden gemaakt voor evenementen, naar gelang het aantal deelnemers, en wanneer men zich niet tijdig, d.w.z. uiterlijk 48 uur tevoren, afmeldt, de club opdraait voor die kosten. Daarom is al in een eerdere ALV met algemene instemming besloten dat men in dat geval de kosten verschuldigd is. Dus wie zich niet uiterlijk 48 uur vóór het evenement heeft afgemeld, dient de volledige kosten te betalen. Niet zo lang geleden kwam het voor dat haast de helft van de deelnemers niet kwam opdagen, We hebben op de afgesproken tijd en plek staan wachten en uiteindelijk een aantal mensen zelf gebeld. Bleken in Nederland te verblijven, dachten dat iemand anders ze had afgemeld etc. Er was begeleiding met uitleg bij de rondleiding georganiseerd op basis van het aantal aanmeldingen, er waren tafels gedekt en voedsel ingekocht op basis van het aantal aanmeldingen, hier zit een kostenplaatje aan. 

Lidmaatschap

Lonneke neemt het woord. Het lidmaatschap loopt, zoals bekend van 1-9 t/m 31/8. Zij verzoekt het verschuldigde lidmaatschap nu te willen voldoen of anders bij de Barbecue op 15 september a.s. In ieder geval voor 31 december 2019, anders zal men worden uitgeschreven als lid.

De prijs van het lidmaatschap blijft dit jaar nog gelijk: € 15 per volwassene. 

Huishoudelijk reglement en vertaling statuten

In de Nieuwsbrieven van november 2018 en maart 2019 is er een concept van het Huishoudelijk Reglement meegestuurd. Hierop zijn geen aanmerkingen gekomen. Het wordt dan ook met algemene stemmen aangenomen.

Wat betreft de Statuten: hierop kon niet inhoudelijk worden ingegaan, slechts op de vertaling. Ook hierop zijn geen aanmerkingen gekomen en wordt de vertaling als definitief goedgekeurd beschouwd. 

Evaluatie boeken uitleen

Ferdi heeft deze boeken uitleen in 2017 opgezet. Eerst in de vorm van dozen boeken meebrengen naar de activiteiten, alwaar men ze dan kon inzien en a raison van € 1 (voor het goede doel) kon lenen. Het sjouwen werd te belastend, dus toen is er een inventarislijst van de boeken op de site van de NCT gezet, waarop men kon intekenen en Ferdi de gevraagde boeken bij de eerstvolgende gelegenheid mee zou brengen. Hier is 1 maal gebruik van gemaakt, waaruit we kunnen concluderen dat er geen belangstelling voor is. Er wordt gevraagd of iemand nog een nuttige besteding voor de boeken, ca 1000 stuks, weet. Bouke oppert om diverse plaatselijke bibliotheken te benaderen, maar kan dit zelf niet doen. Ferdi zal nog vragen of er bij de Nederlandse vereniging in Barcelona interesse bestaat. Een paar andere leden bieden aan in hun omgeving te vragen of iemand interesse heeft. 

Vrijwilligers

Ferdi heeft gezocht naar de definitie van het woord CLUB. De meest passende is dan Vereniging, wat weer betekent: mensen die gezamenlijk een activiteit uitoefenen. In de presentatie van NCT op bv onze site, staat het doel van onze club: Het bij elkaar brengen van Nederlanders en Nederlandstaligen om gezamenlijk leuke en informatieve activiteiten te organiseren. Twee keer komen we hier het woord “gezamenlijk” tegen. Dus met zijn allen. Terwijl de realiteit is dat vrijwel alles door het bestuur wordt georganiseerd en uitgevoerd, met behulp van enkele vrijwilligers. Bij die laatste groep is absoluut aanvulling noodzakelijk. Er is weinig respons op de vrijwel maandelijkse oproep voor vrijwilligers. Bart en Gerdi bieden hulp aan bij het organiseren en uitvoeren van de Barbecue. Later zegt ook Anita met Jaime toe om te komen helpen en Leo ook. 

Aftreden en verkiezing bestuursleden

Lonneke treedt na 7 jaar af als penningmeester, voor deze functie heeft bestuurslid Robbert Faber zich beschikbaar gesteld. Dit wordt met meerderheid door handopsteken goedgekeurd.

Verder heeft onze secretaris Leny aangegeven na 8 jaar haar taken te willen overdragen. Er zijn diverse malen kandidaten opgeroepen voor deze functie. Zelfs met een oproep waarbij Ferdi heeft aangegeven dat het voortbestaan van de club op het spel staat. Naar zijn zeggen vond Nico van Boxtel het opheffen van de club niet acceptabel en stelde zich kandidaat. Niet zozeer dus omdat hij de functie van secretaris ambieerde, maar op nobele gronden. Het bestuur is ervan overtuigd dat Nico als jurist aan alle voorwaarden voldoet om een prima secretaris van onze club te worden.

Door handopsteking wordt wederom deze aanstelling goedgekeurd. Waarop Nico even het woord vraagt en zijn motivatie bevestigt.

Leny stelt zich beschikbaar voor de functie van Robbert als “vocal” bestuurslid. Ook dit wordt goedgekeurd.

Nu dient alleen de functie van Media Functionaris nog te worden ingevuld. Niet als lid van het bestuur. Als dit niet wordt ingevuld dan zal men niet meer worden geïnformeerd via de Nieuwsbrief en Facebook.

Na afloop werd er gevraagd naar de invulling van deze functie, Lonneke en Martin zijn altijd bereid om mensen wegwijs te maken, dus wellicht dat er toch nog iemand deze vacature gaat vervullen. 

Rondvraag

Robbert bedankt Lonneke voor hetgeen zij al die jaren voor de club heeft gedaan. En biedt, heel toepasselijk een “geldboompje” aan, een plant met biljetten en munten eraan geplakt en Ferdi voegt daar nog een sinasappelboompje aan toe, i.v.m. de kleur oranje. Lonneke bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen en deze blijken van waardering. 

Sluiting

Alvorens de vergadering te sluiten wil Ferdi nog even de nieuwe leden verwelkomen.

Stanley & Roxanne (met dochtertje Avery)

Johan & Jane

Bart & Cindy

Rinus & Anneke

Bas & Karin

Geert

Tom

Maria

 

De vergadering wordt gesloten.

 

---

Activiteiten: in afgelopen periode en gepland

Het was een beetje rare periode. Eerst was er Corona, waarvan in het begin gedacht werd dat het een biertje was. En toen bleek dat het SARS-CoV-2 een nieuw coronavirus was waarvan je COVID-19 kreeg. In het begin ver weg maar vanaf 15 maart 2020 dichtbij met het uitroepen van de ‘estado de alarma’ in Spanje en beperkingen wat betreft reizen en samenkomsten. Dat wat gepland stond ging grotendeels niet door. 


Verder waren er af en toe ook nog koffieochtenden op de 2de donderdag van de maand in La Mora. Afwisselend te bezoeken door hen die in dat gezondheidsdistrict wonen, of in de Comarca Tarragonès, of in de provincie Tarragona, of in Catalonië en uiteindelijk door een ieder die toevallig in de buurt was. Wel even tellen met hoeveel mensen je op welk moment aan een tafeltje mag zitten.

Wat betreft het plannen van activiteiten zijn we nog een beetje voorzichtig. De barbecue bij Gea en Bouke over drie weken. De puzzelrit 20 november en verder een aantal suggesties van Ank, die nog nader uitgewerkt dienen te worden.

---

Financiën

Het overzicht staat hieronder:

Enige opmerkingen. We willen voor de komende jaren het boekjaar gelijk houden met het kalenderjaar. Dit betekent dat het volgende financiële overzicht loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Ja, vanwege het ontbreken van de meeste activiteiten voegen we 2 jaren en een paar maanden samen.
Verder dat we de contributie niet alleen willen handhaven op € 15,-- per persoon of maximaal € 40,-- per familie maar dat de contributie die nu wordt betaald, of door een aantal personen reeds is betaald, geldt voor de periode oktober 2020 tot eind 2022.
En tot slot het verzoek of je nu de contributie wilt overmaken naar BBVA rekening ES78 0182 1294 1502 0412 9208  ten name van Robbert Faber (uw penningmeester). Gaarne met vermelding voor wie de contributie wordt overgemaakt, als je dat niet doet via je privé rekening of doet voor een ander, en of de kosten van de lunch bij de algemene ledenvergadering in het bedrag dat je overmaakt is inbegrepen.

 

---

Voorstellen kandidaat bestuursleden

Secretaris (al een tijdje in functie)

 

Mijn naam is Mirjam Rodink. Al meer dan 15 jaar woon ik inmiddels in Catalonië, Cubelles. Ik ben hier naar toe gekomen voor de liefde. Mijn man Cees woonde hier al en toen ik hem ontmoette was het voor ons beiden duidelijk dat ik in Spanje zou komen wonen. Dus de taal geleerd, een baan gevonden en verhuisd. Klinkt makkelijker dan het was maar zo simpel was het wel. Na enige jaren gewoond te hebben in Spanje heb ik besloten om de opleiding tot Vertaler Spaans te doen. Zelfstandig ondernemer was op dat moment een goede keus. Opleiding voltooid en met het diploma op zak, registratie in de verplichte registers, kon ik mijn beroep flexibel uitoefenen. Met de camper onderweg hebben mijn man en ik veel van Spanje mogen zien. Inmiddels al weer enige tijd honkvast terug in Cubelles waar deze Spaanse reis voor mij begon.
We hebben hier een eigen huisje waar we af en toe ook zelf klussen en waar inmiddels een eigen kantoor staat waar ik de werkzaamheden uitvoer voormijn nieuwe werkgever en sporadisch nog wat vertaalklussen doe. Sinds september werk ik met veel plezier als teamleider -coach bij Newco Barcelona. Na jarenlang als zelfstandig vertaalster te hebben gewerkt is het werken met collega´s weer bijzonder leuk. Ik ben en blijf beëdigd vertaler dus in mijn vrije uurtjes ben ik nog steeds werkzaam als vertaalster Spaans-Nederlands.

 

 

Voorzitter (net aangemeld)

 

 

Mijn naam is Peter den Boogert. In 1955 zijn mijn ouders naar Brazilie vertrokken met mij als pasgeborene en daar zijn we twaalf jaar gebleven. Terug in Nederland heb ik mijn middelbare schoolopleiding gedaan en vervolgens de Hogere Zeevaartschool. Daarna ben ik als scheepswerktuigkundige gaan varen en heb ik vele mooie plaatsen aangedaan. Voor Bos & Kalis ben ik naar Mozambique uigezonden om de staatsbaggermaatschappij te helpen. 
Eenmaal gestopt met varen ben ik voor Heineken naar Angola en de Democratische Republiek Congo uitgezonden samen met Letty mijn echtgenote. Letty heeft in alle landen Nederlandse les gegeven aan kinderen en volwassenen (en zij doet dit nog.) In  onze Afrikaperiode is onze oudste dochter geboren en de tweede dochter is geboren terwijl we weer in Nederland woonden. Daar ben ik voor Liga gaan werken en later voor Danone, de meeste tijd in Parijs.
In 1999 zijn we naar Spanje verhuisd waar we nog steeds wonen , wel met een onderbreking van acht jaar die we in de Verenigde Arabische Emiraten doorbrachten.
Mijn dochters zijn inmiddels hier getrouwd en ik ben een trotse "yayo" van drie mooie deugnieten.
Inmiddels gepensioneerd, maar ik neem regelmatig opdrachten aan als adviseur/interim manager.Sinds januari zijn we woonachtig in Roda de Bará. 
Bestuurlijk wat leuke dingen gedaan zoals: Voorzitter Nautische Studenten Unie, lid van diverse schoolbesturen  en voorzitter van een harmonie in het dorp waar we in Nederland hebben gewoond. 

---

Verkiezing bestuursleden.

Zoals al een aantal keren is gemeld treedt Ferdi af wegens gezondheidsredenen. Indien er geen andere kandidaten zijn dan de hiervoor voorgestelde personen dan worden Mirjam en Peter bij hand opsteken gekozen tot secretaris en voorzitter.

Herbenoeming overige bestuursleden        

Ank, Leny en Robbert hebben aangegeven nog wel even door te willen gaan. Bij hand opsteken kan je daarmee instemmen. Verder wil ook Martin, de webmaster, zijn diensten aan de vereniging en het bestuur voortzetten. Akkoord?

 

 

---